Hysbysiad o Gyfethol

HYSBYSIAD O GYFETHOL
Cymuned Rhuthun
Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011
 
HYSBYSIR DRWY HYN fod Cyngor Tref Rhuthun yn bwriadu cyfethol PEDWAR aelod i lenwi’r swyddi gwag am Gynghorydd Tref sy’n bodoli gyfer y ward uchod.   
Ceisir datganiadau o ddiddordeb gan aelodau o’r cyhoedd sy’n cyflawni’r cymwysterau canlynol ac sydd â diddordeb mewn cynrychioli eu cymuned ar Gyngor Tref Rhuthun. Rhaid i chi fod yn ddinesydd Prydain, y Gymanwlad, Iwerddon neu’r Undeb Ewropeaidd ac yn 18 oed neu’n hŷn, ac yn cyflawni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:*

– wedi’ch cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal uchod; neu
– yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf, wedi bod yn berchennog neu’n denant tir neu safle arall yn y gymuned a enwir uchod; neu
– wedi bod â’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod; neu
– rydych wedi byw yn y Gymuned, neu o fewn 4.8 cilometr ohoni yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf.  

*Mae rhai pobl benodol wedi’u hanghymhwyso rhag ymgeisio, yn eu plith swyddogion cyflogedig y Cyngor, unrhyw un sy’n destun gorchmynion cyfyngu methdalwyr a’r rheiny sy’n destun dedfrydau o garchar yn ddiweddar. Mae’r cyfrifoldeb yn eistedd gyda’r ymgeisydd i sicrhau eu bod yn gymwys i ymgeisio.

Clerc y Cyngor
 
Os hoffech rhagor o wybodaeth ynghylch rôl Cynghorydd Tref, cysylltwch â Siân Clark, Clerc Cyngor Tref Rhuthun – clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk neu 01824 703797. Gwahoddir ceisiadau ar gyfer cyfethol i’r seddi gwag drwy lythyr gan unigolion sydd yn gymwys i wasanaethu fel Cynghorydd.  Gofynnir i’r llythyr amlinellu eich diddordeb yn y rôl, manylion perthnasol a CV.  Dylid cyflwyno ceisiadau i Glerc y Cyngor, Yr Hen Lys, Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun, LL15 1AA neu at yr ebost uchod erbyn 12.00p.m Ddydd Mawrth, 28 o Fehefin 2022

Gweler isod linc at ddogfen ‘Canllaw’r Cynghorydd Da’

Top